اخبار کریپتوکارنسی

در نهایت تلگرام تأیید كرد که تحت حمايت TON Blockchain    است.

در نهایت تلگرام تأیید كرد که تحت حمايت TON Blockchain است.

در نهایت تلگرام تأیید كرد که تحت حمايت TON Blockchain 

است.  به نقل از كوين تلگرام اولین بار است كه نام Telegram Open Network (TON) ذكر شد و نشانه های آن در وب سایت رسمی Telegram در قالب شرایط خدمات (ToS) برای برنامه کیف پول توکن ظاهر شد.  مطابق با ToS ، تلگرام کیف پول خود را با برنامه پیام رسانی خود

 ادغام می کند و همچنین آن را به عنوان یک محصول مستقل ارائه می دهد.  این اولین باری است که تلگرام پیوند TON را علناً تأیید می کند.

image01