کارمزد شبکه

ارسال هر ارز دیجیتال در شبکه آن ارز کارمزدی دارد که خود شبکه آن را دریافت می کند، بطور مثال اگر کارمزد شبکه بیت کوین در یک صرافی 0.0005 BTC باشد شما چه 1 میلیون تومان و چه 100 میلیون تومان بیت کوین خریداری کنید می بایست 0.0005 بیت کوین برای کارمزد انتقال آن پرداخت نمایید (قیمت کنونی کارمزد : 700,000 تومان) این کارمزد صرف هزینه های شبکه یا ماینرها می گردد. این مقدار کارمزد نسبت به هر ارز متفاوت است و مثلا ارز ترون TRX برعکس بیت کوین کارمزد بسیار کمی در شبکه دارد و در حال حاضر کارمزد انتقال آن در شبکه 1 واحد ترون TRX ( قیمت کنونی : 1500 تومان) می باشد‌.
آیکون تعداد واحد کارمزد ارسال در شبکه مبلغ کارمزد ارسال در شبکه(تومان) تعداد واحد کارمزد ارسال در شبکه BSC مبلغ کارمزد ارسال در شبکه BSC (تومان)
0.0008 2,687,677 0.00005 167,980
0.00250 455,767 0.0003 54,692
0.1 2,989 0
1.6 38,912 3.12 75,878
0.01 88 0
8 50,562 8.38 52,963
3 24,405 12.66 102,989
10.0 581,020 0.8 46,504
0.005 2,226 0.0170 69,106
0.1 4,295 1.70 53,293
0.01 6,370 0.0030 65,291
0.008 6,700 0.05 63,300
0.70 518,573 0.084 63,138
0.01 1,820 0.170 61,219
50.0 536,750 5.78 62,048
0.8 46,482 0.8 46,504
10.0 404,920 0.03 1,215
1.0 473,974 0.128 60,669
0.16 139,435 0.194 70,185
0.120 679,731 0.0138 78,169
0.016 5,253 0
100.0 388,000 0
500.0 579,499 80 78,800
30.0 714,300 3.36 80,002
0.1 2,238 1.8 53,710
0.01 17,531 0.0086 69,457
1 3,919 0
0.016 5,865 0.038 56,863
0.036 5,986 0.174 52,252
0.0012 4,768 0.0012 37,371
10.0 581,440 0.8 46,515
25.0 490,999 0
1.50 550,912 0.182 58,541
6.06 10 4 35,192
0.130 544,714 0.029 121,536
25.0 512,024 0
0.2 112 1.76 48,608
0.0010 245 0
10.0 543,650 1.10 47,135
40.0 10 0
25.0 406,900 0
7.0 546,840 0
42.0 407,358 0
0.0002 7 0
6.0 593,334 0
12.0 10 0.70 40,820
0.010 4,250 0
0.010 3,630 0